چکیده :

مقدمه: از جمله عوامل تأثیرگذار بر رفتار و عملکرد افراد در محیط کار و در نتیجه، موثر بر کارایی و بهره وری افراد، بار کاری ذهنی می باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین بار کاری ذهنی و سلامت عمومی در جوشکاران شرکت تولید سازه های سنگین فلزی تهران می باشد. مواد و روش ها: این پژوهش، یک مطالعه مقطعی – توصیفی تحلیلی است که در سال 1395 انجام شد. جامعه آماری پژوهش 100 نفر از جوشکاران شاغل در شرکت تولید سازه های سنگین فلزی شهر تهران می باشند. روش نمونه گیری به صورت سرشماری انجام گرفت. ابزار پژوهش، پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28= General Health Questionnaire) و پرسشنامه بار کاری ذهنی (NASA-TLX) بودند. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 22 و با استفاده از آزمون های آماری کای اسکوار (Chi- square)، آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA)، آزمون کروسکال- والیس (Kruscal wallis Test)، آزمون همبستگی پیرسون (Pearson Correlation) و آزمون من- ویتنی (Mann-Whitney U) انجام گرفت. یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که، میانگین سنی جوشکاران 81/7 ± 16/36 سال، میانگین سابقه کاری آنها 83/5 ± 65/9 سال و میانگین شاخص توده بدنی (BMI) افراد مورد مطالعه 39/3 ± 95/25 کیلوگرم بر متر مربع می باشد. میانگین و (انحراف معیار) نمره کلی بار کاری ذهنی افراد مورد مطالعه برابر با 15/21±88/65 محاسبه گردید. شیوع موارد مشکوک به اختلال روانی با استفاده از نمره برش 23 در کل و 6 در خرده مقیاس نشان داد که 26 درصد از جوشکاران مشکوک به اختلال روانی هستند. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین نمره کل بار کاری ذهنی NASA با نمره کل سلامت عمومی اختلاف معناداری وجود ندارد (05/0 P-Value>). نتیجه گیری: میزان بار کاری ذهنی در جوشکاران نسبتاً بالاست، بنابراین لازم است که با انجام مطالعات بیشتر در آینده ریسک فاکتورهای مهم در بروز اختلالات روانی و سلامتی شناسایی شده و راه کارهایی جهت کاهش و یا تا حد امکان پیشگیری از بروز این عوارض در جوشکاران ارائه گردد.

کلید واژگان :

بار کاری ذهنی، (NASA-TLX)، سلامت عمومی، (GHQ-28)، جوشکاران.ارزش ریالی : 40000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک