لیست سوابق تحصیلی

مقطع رشته گرایش دانشگاه سال فراغت
دکتری
رشته روانشناسی
تربیتی
شهید مدنی آذربایجان (تبریز)
1400