لیست سوابق کاری

محل کار سمت از سال تا سال
مرکز مشاوره هاوری در شهر جوانرود مشاور خانواده و نوجوان 1397 1400
آموزش و پرورش مشاور مدرسه 1382 1400