لیست مهارت ها

عنوان مهارت سطح
برگزاری کارگاههای آموزشی روانشناختی زیاد
نویسندگی زیاد
نرم افزار بسته¬ آماری برای علوم اجتماعی (spss)- تحلیل مسیر (amos زیاد