لیست سوابق تحصیلی

مقطع رشته گرایش دانشگاه سال فراغت
کارشناسی ارشد
رشته حسابداری
حسابداری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
1392
کارشناسی
ریاضی
محض
دانشگاه یزد
1385