لیست سوابق کاری

محل کار سمت از سال تا سال
موسسه حسابرسی آرشین حساب حسابرس 1391 1394
موسسه امین نگاه بینا حسابرس 1390 1391