لیست مهارت ها

عنوان مهارت سطح
مسلط به نرم افزارهای مختلف حسابداری متوسط
مشاوره در اجرای آخرین قوانین مالیاتی متوسط
مشاوره تخصصی در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده زیاد
زبان انگلیسی متوسط
ICDL زیاد
استخراج مقاله از پایان نامه های رشته حسابداری و مدیریت زیاد
مشاوره و راهنمایی در زمینه پایان نامه های رشته حسابداری و مدیریت زیاد