لیست سوابق تحصیلی

مقطع رشته گرایش دانشگاه سال فراغت
دکتری
فیزیک
گرانش و کیهان شناسی
آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
1395
کارشناسی ارشد
فیزیک
گرانش و کیهان شناسی
آزاد اسلامی واحد ساری
1391
کارشناسی
فیزیک
حالت جامد
آزاد اسلامی واحد ساری
1386