لیست سوابق کاری

محل کار سمت از سال تا سال
دانشگاه سیچوان چین پژوهشگر پسادکتری 2018 2021
شرکت مهندسین مشاور جامع کار سپاهان کارشناس آمار و GIS 1387 1389