لیست مهارت ها

عنوان مهارت سطح
تسلط به نرم افزار Arc GIS متوسط
تسلط به نرم افزارهای Maple، Mathematica، Winedit زیاد
ICDL زیاد
زبان انگلیسی زیاد