چکیده :

جستار حاضر یکی از موضوعات حائز اهمیت هستی شناسی را در کانون فکری دو اندیشمند فخر رازی و اثیر الدین ابهری مورد تامل قرار می دهد فخر رازی در آثارش کوشیده تا مسئله اشتراک وجود را از دل آثار پیشینیان استخراج کرده و براهینی بر له آنها اقامه کند اثیر الدین ابهری نیز در نگاشته های خود تحت تاثیر فخر رازی است

کلید واژگان :

فخر رازی و ابهری، اشتراک معنوی وجود ، اشتراک لفظی وجودارزش ریالی : 300000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک