چکیده :

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیینتأثیر برنامه آموزشی تقویت توجه و ادراک حسی - حرکتی بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان پسر با ناتوانی یادگیری ریاضی انجام شد. روش: روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل همه‌ی دانش‌آموزان پسر با ناتوانی یادگیری ریاضی پایه سوم و چهارم ابتدایی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 1393-1392 بودند که از بین آن‌ها نمونه‌ای به حجم 30 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جاگماری شدند، به‌طوری که هر گروه 15 نفر بود. از هر دو گروه پیش‌آزمون به عمل آمد و گروه آزمایش برنامه آموزش تقویت دقت و توجه و ادراک حسی - حرکتی را در 10 جلسه دریافت کردند، در حالی که به گروه کنترل این آموزش ارائه نشد و در پایان برای هر دو گروه پس‌آزمون اجرا شد. برای گردآوری داده‌ها از آزمون استانداردشده کی- مت و مقیاس تجدید‌نظر شده هوشی وکسلر کودکان استفاده شد. یافته‌ها: تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس یک‌متغیره و تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان داد که میانگین نمرات استاندارد ریاضی و خرده‌مقیاس‌های آن در گروه آزمایش بهبود یافته است (01/0P<)؛ نتیجه‌گیری: بنابراین، می­توان از برنامه آموزش تقویت توجه و ادراک حسی- حرکتی به‌منظور بهبود عملکرد دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی استفاده نمود و پیـشنهاد می­شـود که معلمـان مدارس در فـرایند آمـوزش و تـدریس خود، به ظرفیت عامل توجه و ادراک حسی - حرکتی دانش‌آموزان دارای مشکلات یادگیریتوجه داشته باشند.

کلید واژگان :

تقویت توجه؛ ادراک حسی- حرکتی؛ عملکرد ریاضی؛ دانش‌آموزان؛ ناتوانی یادگیری ریاضیارزش ریالی : 500000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک