چکیده :

مي باشد كه با مشكلات حافظه و (Spelling Learning Disability) زمينه و هدف: يكي از مهم ترين ناتواني هاي يادگيري، ناتواني يادگيري املا مهارت هاي اجتماعي همراه است. هدف پژوهش حاضر، بررسي اثربخشي بازي درماني شناختي رفتاري بر حافظه و مهارت هاي اجتماعي كودكان با ناتواني يادگيري املا بود. مواد و روشها: روش پژوهش حاضر آزمايشي (پيش آزمون پس آزمون با گروه كنترل) بود. جامعه آماري اين پژوهش كليه دانش آموزان پايه سوم دبستان 92 بودند. 40 دانش آموز مبتلا به ناتواني يادگيري املا، به صورت تصادفي انتخاب و به صورت تصادفي در دو - شهرستان دهاقان (اصفهان) در سال تحصيلي 91 گروه بازي درماني و كنترل قرار گرفتند. شركت كنندگان در گروه آزمايش به مدت 8 جلسه 90 دقيقه اي تحت بازي درماني شناختي رفتاري قرار گرفتند . ابزار اين پژوهش عبارت بودند از، آزمون تشخيص ناتواني يادگيري املا، آزمون هوش وكسلر و مقياس مهارت هاي اجتماعي گرشام و اليوت. براي تجزيه و تحليل استفاده شد. SPSS- داده ها از تحليل كواريانس و 18 يافته ها: نتايج آزمون تحليل كوواريانس نشان داد كه با كنترل اثر پيش آزمون، بين گروه آزمايش و كنترل در پس آزمون تفاوت معني داري وجود دارد و ميانگين نمرات حافظه و مهارت هاي اجتماعي در گروه بازي درماني در مرحله پس آزمون نسبت به پيش آزمون و گروه كنترل افزايش يافته ،(p< 0/01) است. نتيجه گيري: بر اساس نتايج، بازي درماني شناختي رفتاري بر بهبود و توانبخشي حافظه و مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان با ناتواني يادگيري املا اثربخش بوده است . واژه هاي كليدي: بازي درماني شناختي رفتاري، حافظه، مهارت هاي اجتماعي، اختلال املا

کلید واژگان :

بازي درماني شناختي رفتاري، حافظه، مهارت هاي اجتماعي، اختلال املاارزش ریالی : 500000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک