چکیده :

زمینه و هدف: امنیت یکی از مولفه های اساسی رفاه اجتماعی است و زنان به عنوان سرمایه های انسانی هر جامعه، نقش موثری در پیشبرد تعالی و اهداف جامعه دارند. هدف از این مطالعه تحلیلی بر عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با احساس امنیت اجتماعی زنان شهرهای ساحلی نوشهر و چالوس است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی، همبستگی محسوب می‌گردد. به منظور گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه محقق ساخته عوامل اجتماعی و فرهنگی و پرسشنامه استاندارد احساس امینت اجتماعی رزاقی و همکاران(1395) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل زنان بین 20تا 50سال شهرهای ساحلی نوشهرو چالوس به تعداد 40000بوده که نمونه آماری براساس جدول کرجسی مورگان؛ 380نفر و به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. پایایی پرسشنامه با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ به ترتیب 74/0 و 92/0به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب آماری همبستگی، رگرسیون و آزمون فریدمن با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته ها و نتایج: یافته های آزمون نشان می دهد که عوامل اجتماعی و فرهنگی بر احساس امنیت اجتماعی زنان اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین مولفه های عوامل اجتماعی و فرهنگی(مهارت های زندگی، سرمایه اجتماعی، هویت اجتماعی، سرمایه فرهنگی و جهت گیری و نگرش مذهبی) بر احساس امنیت اجتماعی زنان اثر مثبت و معناداری دارد. با توجه به آزمون فریدمن نیز به ترتیب بیشترین میانگین اختصاص به سرمایه اجتماعی، هویت ملی، مهارت های زندگی، جهت گیری و نگرش مذهبی و در نهایت سرمایه فرهنگی قرار داشته است.

کلید واژگان :

عوامل اجتماعی و فرهنگی احساس امینت اجتماعی زنان شهرنوشهر و چالوسارزش ریالی : 200000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک