چکیده :

مقدمه و هدف: تغذيه مطلوب گياهان دارويي و معطر نقش بسزايي در توليد كمي و كيفي اسانس اين گروه از گياهان دارد. گوگرد همانند ساير عناصر غذايي ضروري گياه نقش مؤثري در رشد و توليد گياهان دارد. جهت مطالعه اثر تيوباسيلوس، گوگرد و ماده آلي بر رشد رويشي و توليد اسانس در گياه دارويي بادرنجبويه (Melissa officinalis L. ) آزمايشي به صورت طرح كاملاً تصادفي در درون گلدان تحت شرايط مزرعه‌اي در بهار و تابستان 1387 در شهركرد انجام شد. روش تحقيق: تيمارهاي آزمايشي شامل 10 تيمار به شرح 200، 400 و 600 كيلوگرم در هكتار گوگرد، تركيب گوگرد با تيوباسيلوس به ميزان 6% وزني اين مقادير، تركيب گوگرد و تيوباسيلوس با ماده آلي به ميزان 5% وزني مقادير مذكور و تيمار شاهد در 3 تكرار بودند. نتايج و بحث: نتايج به¬دست آمده از اين آزمايش نشان داد كه تفاوت‌هاي معني¬داري در مورد عناصر ريزمغذي مس، روي، آهن و منگنز موجود در خاك گلدان‌ها پس از برداشت و همچنين وزن تر، وزن خشك، تعداد شاخه جانبي و ميزان اسانس در بين تيمارهاي به¬كار رفته وجود داشت. بيشترين مقادير مس و منگنز قابل جذب موجود در خاك پس از برداشت، وزن تر و خشك گياه در آغاز گلدهي و تعداد شاخه جانبي؛ در تيمار 400 كيلوگرم در هكتار گوگرد + تيوباسيلوس + ماده آلي و كمترين اين مقادير در تيمار شاهد بدست آمد. با توجه به تحقيقات اندك در زمينه تأثيرگذاري عنصر گوگرد بر توليد اسانس، در اين آزمايش مشاهده گرديد كه بيشترين ميزان اسانس توليدي در تيمارهاي 400 كيلوگرم در هكتار گوگرد+ تيوباسيلوس + ماده آلي و 600 كيلوگرم در هكتار گوگرد + تيوباسيلوس + ماده آلي، به¬دست آمد. همبستگي بين صفات مورد ارزيابي نشان داد كه بين توليد ماده خشك گياهي، ميزان اسانس گياهي، مقدار مس و روي قابل جذب موجود در خاك پس از برداشت رابطه مستقيم و مثبت وجود دارد. توصيه كاربردي/ صنعتي: به طور كلي مي¬توان ميزان 400-600 كيلوگرم در هكتار گوگرد به همراه تيوباسيلوس به ميزان 6 درصد وزني كود گوگردي و كود دامي به ميزان 5 درصد وزني كود گوگردي جهت بهبود رشد و ميزان اسانس گياه دارويي بادرنجبويه را پيشنهاد نمود.

کلید واژگان :

اسانس، بادرنجبويه، تيوباسيلوس، گوگردارزش ریالی : 150000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک