چکیده :

فرسايش بادي و معضلات مربوط به آن، هرساله خسارات سنگيني به بخش‌های محيط زيستي، اجتماعي و سلامت جامعه وارد می‌کند . در ایران نيز به دليل وسعت مناطق خشک و گردوغبارهایی که هرساله بخش وسيعي از کشور را تحت پوشش قرار می‌دهند، مقابله و هدايت بهينه اين پديده حائز اهميت است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات ریز گردها در بروز چالش¬های اجتماعی در فضای شهری آبادان است. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است. جامعه¬ی موردمطالعه شامل کلیه¬ی ساکنین شهرآبادان هست (۲۸۳۶۰۱ = N). نمونه¬ی موردمطالعه با استفاده از روش نمونه¬گیری طبقه¬ای و با استفاده از فرمول کوکران 250نفر انتخاب گردید. ابزار جمع¬آوری اطلاعات میدانی پرسشنامه¬ی محقق ساخته بود که روایی آن با استفاده از نظرات کارشناسان مربوطه و اساتید دانشگاه پس از اصلاحات لازمه مورد تأیید قرار گرفت. پایایی ابزار موردتحقیق با استفاده از پیش‌آزمون (با استفاده از 30 پرسشنامه) و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ موردبررسی قرار گرفت که نتایج پیش‌آزمون پایایی ابزار موردتحقیق را تأیید نمود (آلفای کرونباخ 7/0). نتایج حاصل از مطالعات میدانی در محیط SPSS ، نشان داد که میزان آگاهی اکثریت مردم منطقه از عوارض و اثرات این پدیده در حد متوسط بوده اما آن‌ها به¬ناچار محکوم‌به ادامه زندگی در شرایط تحمیلی بروز این پدیده هستند. نتایج حاصل از اثرات ریز گردها بر عوامل موردمطالعه نشان داد که این امر تهدیدی جدی برای سلامت جسم و روان ساکنین و محیط‌زیست آن‌هاست، همچنین ازنظر عامل فرهنگی و اجتماعی باعث کاهش تفریح و فعالیت¬های ورزشی شده است. کاهش درآمد ساکنین یکی از شاخص¬های عامل اقتصادی است که در جریان پدیده ریز گردها به¬شدت تحت تأثیر قرارگرفته است.

کلید واژگان :

ریز گردها ، سکونتگاه‌های انسانی، فضای شهری، آبادان.ارزش ریالی : 150000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک