چکیده :

دستیابی به آرمان‌های توسعه پایدار کشور، جایگاه شایسته‌ای در اقتصاد جهانی برای اقتصاد کشور فراهم می‌کند و همین طور حل مشکلات فعلی جامعه و دولت، از طریق اجرای استراتژی توسعه کارآفرینی امکان‌پذیر است. امروزه حرکت به سمت کسب‌‌وکارهای کوچک و متوسط نه تنها امری بهینه و سودآور، بلکه در شرایط فعلی کشور، امری لازم و ضروری برای رسیدن به توسعه پایدار بوده و از اهداف سند 20 ساله محسوب می‌شود. هدف پژوهش حاضر طراحی مدل ارتقاء ظرفیت کسب-وکارهای خوشه‌ای در ایران برای حضور هر چه بیشتر در بازارهای بین‌المللی با تمرکز بر نقش دولت است. پژوهش حاضر، تحقیق آمیخته (کیفی- کمی) با رویکرد اکتشافی در گردآوری داد‌ها، به منظور شناسایی نقش‌های دولت به منظور ارتقاء ظرفیت کسب و کارهای خوشه‌ای برای حضور در بازارهای بین‌المللی است. در بخش کیفی با مصاحبه‌های اکتشافی سازوکارهای دخالت دولت در جهت ارتقاء ظرفیت خوشه‌های کسب‌وکار در بازارهای بین‌المللی مورد بررسی و معین گردید و در بخش کمی نیز با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تأییدی، نقش‌های شناسایی شده مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که نقش دولت در توسعه خوشه‌های کسب‌وکار در سه دسته تنظیمی، شناختی و هنجاری تقسیم می‌شوند که تحلیل عاملی تأییدی نیز یافته‌های تحقیق را مورد تائید قرار داد. نتایج تحقیق نیز حاکی از آن است که خط‌مشی‌گذاران، مجریان و به طور کلی متولیان خوشه‌ها، برنامه‌ریزان سازمان‌های دولتی و فعالان عرصه خوشه ها می تواند در این راستا اقدامات موثری انجام دهند.

کلید واژگان :

کسب‌وکارهای خوشه‌‌ای نقش تنظیمی نقش شناختی نقش هنجاریارزش ریالی : 150000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک