چکیده :

صنایع کوچک و متوسط در دنیا از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند که عمده‌ترین علت آن انعطاف‌پذیری آن­ها است و می‌توانند به صنعت یک کشور کمک کنند بنابراین هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی بهبود بهره­وری اقتصادی بر اساس نوآوری با تأکید بر نقش میانجی توسعه منابع انسانی می­باشد. پژوهش حاضر، از نظر روش، پیمایشی و از حیث هدف، کاربردی است. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه آماری نامحدود 384 نفر تعیین و با روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. داده­های مورد نیاز به روش میدانی و با ابزار پرسشنامه محقق ساخته جمع­آوری گردید. آمار توصیفی با استفاده از نرم­افزار SPSS و آزمون فرضیه­های پژوهش و مدل ارائه شده با استفاده از معادلات ساختاری (SEM) به روش حداقل مربعات جزیی (PLS)، مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج حاصل از داده­های جمع­آوری شده نشان می­دهد که نوآوری با ضریب مسیر 8/55- درصد بر روی بهره­وری اقتصادی تأثیر دارد و هم­چنین متغیر نوآوری با ضریب مسیر 6/96 درصد به واسطه متغیر توسعه منابع انسانی بر بهره­وری اقتصادی تأثیر دارد و توسعه منابع انسانی با ضریب مسیر 9/147 درصد بر بهره­وری اقتصادی تأثیر دارد.

کلید واژگان :

نوآوری بهره‌وری اقتصادی توسعه منابع انسانی صنایع کوچک و متوسطارزش ریالی : 120000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک