چکیده :

این پژوهش با هدف بررسی رابطه ناسازگاری محیطی با تعهد سازمانی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان خرم‌آباد به مرحله اجرا درآمد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداری این ادارات جمعاً 620 نفر می‌باشند. که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 242 نفر (27 نفر زن و 215 نفر مرد) تعیین شد و با روش نمونه¬گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی پرسش¬نامه‌ها در بین نمونه مشخص شده توزیع و تکمیل گردید. ابزار گردآوری داده‌ها شامل: پرسش¬نامه امنیت روانی مازلو(1952) و پرسش¬نامه تعهد سازمانی آلن و مایر(1990) بودند که اطلاعات تحقیق با استفاده از نرم افزار spss و با روش همبستگی و رگرسیون تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها نشان دادند که: بین ناسازگاری محیطی با تعهد سازمانی رابطه منفی و معناداری در سطح (001/0>p) وجود دارد.

کلید واژگان :

ناسازگاری محیطی ، تعهد سازمانی، آموزش و پرورش، کارکنان اداراتارزش ریالی : 120000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک