چکیده :

امروزه با گسترش روند جهانی توجه به ویژگی و تنوع سازمان های خارجی، مؤلفه های مدیریت دانش این سازمان ها بر اساس استراتژی متفاوت است و استراتژی اصلی سازمان به هم افزایی دانش سازمانی کم می کند. توفیق راهبردی یک سازمان خارجی مستلزم بهره گیری از الگوی راهبری مناسب مدیریت دانش در اداره آن است. عوامل گوناگونی بر طراحی الگوی راهبردی مدیریت دانش در امور خارجی تاثیرگذار هستند که توجه به این عوامل در طراحی موفق الگوی مدیریت دانش حیاتی است. بر این اساس در اين پژوهش قصد بر اين است تا به طراحی مدل مناسب مدیریت دانش مبتنی بر سلامت سازمانی در وزارت امور خارجه پرداخته شود. جامعه آماري در مرحله دلفی مدیران شاغل در وزارت امور خارجه (که حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد و فعال در حوزه مدیریتی باشند یا مدرک لیسانس با سابقه بیش از 20 سال) و اساتید دانشگاهی (با مدرک دکتری مدیریت و متخصص در حوزه منابع انسانی و برنامه ریزی استراتژیک باشند) تشکیل می‌دهند که 40 نفر به عنوان تیم خبره انتخاب شدند. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده اولیه از تحلیل روش سه دوری دلفی با استفاده از ضریب هماهنگی کندال استفاده شد. در ابتدا خبرگان بر اساس استنباط خود از مدل شاخص‌هایی را مشخص کرده اند و بعد از حذف موارد تکراری تعداد 40 نوع شاخص باقی ماند. از بین شاخص‌های باقی مانده، شاخص‌های با ضریب اهمیت ضعیف و متوسط حذف شد و نهایتاً 31 شاخص در تحلیل ماندند. مدل نهایی مناسب مدیریت دانش مبتنی بر سلامت سازمانی در وزارت امور خارجه بر اساس نظر خبرگان با 31 شاخص مورد تایید قرار گرفت. بر اساس یافته‌های تحقیق، بر اساس یافته های تحقیق، شاخص " انتقال دانش ضمني از فردي به فرد يا افراد ديگر (اجتماعی سازی)" با میانگین 90/4 در رتبه اول، و شاخص "رفتار مدیر در مشخص کردن مناسبات و روابط کاری با همکاران" با میانگین 40/2 در رتبه سی و یکم قرار گرفتند.

کلید واژگان :

مدیریت دانش، سلامت سازمانی، مدل مناسب، وزارت امور خارجه، روش دلفی.ارزش ریالی : 120000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک