چکیده :

شرکت های داروسازی علاوه بر رسالت پزشکی خود بایستی در حوزه بازاریابی اخلاقی نیز وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند هدف از این تحقیق بررسی تاثیر بازاریابی اخلاقی بر اعتبار برند با توجه به نقش میانجی استراتژی احیای خدمات می‌باشد جامعه آماری این تحقیق دارندگان داروخانه در سطح شهر تهران می‌باشند که حجم نمونه بر اساس روش هومن 235 نفر و به شیوه تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های استاندارد بازاریابی اخلاقی، استراتژی احیای خدمات و اعتبار برند بودند که روایی آنها با استفاده از روایی سازه و پایایی آنها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به تایید رسید تجزیه و تحلیل داده‌ها در محیط نرم افزار های SPSS و Amos انجام شد. نتایج کفایت مدل برای روش تحلیل مسیر با RMSEA 0.068 بعد از آرایش مدل نشان دهنده برازش مناسب مدل برای این پژوهش بود که بر اساس ارقام به دست آمده برای کشیدگی و چولگی، داده ها از توزیع نرمال برخوردارند. نتایج نشان داد که بازاریابی اخلاقی بر اعتبار برند تاثیر مثبت و معناداری دارد و استراتژی احیای خدمات این رابطه را میانجی گری می کند. همچنین بازاریابی اخلاقی بر استراتژی احیای خدمات تاثیر مثبت و معناداری داشت. و استراتژی احیای خدمات بر اعتبار برند دارای تاثیر مثبت و معنادار بود.

کلید واژگان :

بازاریابی اخلاقی، استراتژی احیای خدمات، اعتبار برند، داروسازی.ارزش ریالی : 120000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک