چکیده :

هدف از تحقیق حاضر تدوين راهبردهاي توسعه ورزش دانشگاه فرهنگیان بر اساس مدل جامع تدوین استراتژي بود. روش پژوهش به صورت آمیخته (کیفی و کمی) بود. جامعه آماری را 84 روسای پردیس¬های دانشگاه فرهنگيان، کارشناسان شامل مدیر کل تربیت بدنی و معاونین و کارشناسان اداره کل و متخصصان و نخبگان رشته تربیت¬بدنی در دانشگاه فرهنگیان، تشکیل بودند. فهرست اولیه از وضعیت موجود پس از مصاحبه¬ها و نهایی شدن در جلسات شوراي راهبردی در قالب پرسشنامه¬ی محقق ساخته که روایی آن توسط اساتید و صاحب نظران مدیریت ورزشی تایید گردید و پایایی آن 78/0 بدست آمد، براي نظرخواهی از آزمودنی¬ها ارسال و جمع-آوري گردید. به منظور تدوین استراتژي¬ها از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، ماتریس سوات و آزمون هاي آماري متناسب همچون آمار توصیفی، آزمون دوجمله¬اي، آزمون فریدمن و ماتریس کمی برنامه ریزی استراتژیک استفاده شد. نتایج نشان داد که اداره کل تربیت¬بدنی دانشگاه فرهنگیان از نقطه نظر وضعيت استراتژیک در موقعیت تهاجمی قرار دارد؛ تخصیص بودجة و سرانة ورزشي برای دانشجويان در جهت بهره مندی از امکانات ورزشی رایگان و پرورش استعدادهای ورزشی و مشارکت نیروی انسانی در ساعات فوق برنامه، استفاده از پتاسیل¬های موجود در ادارة كل تربيت بدني در تصمیم¬سازی¬ها در جهت گسترش فعالیت¬ها و مسابقات ورزشی در دانشگاه فرهنگیان و نهایتاً بهره گیری از امکانات و فضاهای ورزشی در جهت توسعه رشته تربیت بدنی از جمله مهمترین راهبرد ها بود.

کلید واژگان :

اداره کل تربیت بدنی، دانشگاه فرهنگیان، ماتریس کمی برنامه ریزی استراتژیکارزش ریالی : 120000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک