چکیده :

رویکرد تجارت آب مجازی که به نهاده آب در تولید و مصرف کاالهای مختلف اهمیت می دهد در دو دهه اخیر مطرح و مورد بحث قرار گرفته و به این موضوع می پردازد که به ازای کاالیی که تولید یا مصرف می شود چقدر آب استفاده شده است . بر اساس این مفهوم بحث تجارت آب مجازی اهمیت پیدا کرده و کشورها به این موضوع عالقه مند شده اند که بدانند در تجارت کاالهای کشاورزی و صنعتی چه میزان آب صادر و یا وارد می کنند ؟ در تامین امنیت غذایی و کاالهای مورد نیاز خود چقدر به منابع آب داخلی متکی هستند ؟ هم اکنون تجارت آب مجازی به عنوان یکی از رویکردهای مدیریت منابع آب مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته و مطالعات زیادی در این خصوص انجام شده است . در این مقاله از طریق بررسی مطالعات انجام شده داخلی و تجربیات جهانی، جایگاه تجارت آب مجازی در مدیریت منابع آب مورد ارزیابی قرار گرفته و پیشنهادهایی برای بهره برداری از این ابزار در مدیریت منابع آب کشور ارائه می گردد . نتیجه بررسی های انجام شده بیانگر آن است که تجارت مجازی آب از طریق تبادل کاالهای کشاورزی، چه داخلی و چه خارجی ، راهکاری است که میتوان با استفاده از آن از بحران و کمبود آب در سطح ملی، منطقه ای و جهانی جلوگیری کرد و مانع تبعات منفی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن شد .همچنین مبادله آگاهانه آب مجازی به عنوان یک تدبیر اساسی در مدیریت منابع آب همراه با اصالحات منطقی در ساختار کشاورزی ، امنیت بلند مدت غذایی و مصرف پایدار آب در ایران را تضمین خواهد نمود .

کلید واژگان :

آب مجازی، تجارت آب مجازی، مدیریت منابع آب



ارزش ریالی : 200000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک