چکیده :

ساختار هر سازمان تعیین کننده میزان توان آن در پاسخگویی به چالش های محیطی است و از طرفی با شرایط کاملاً متحول، افزایش رقابت و ضرورت اثربخشی سازمان ها ، نیاز آن ها را به نسل ارزشمندي از کارکنان، بیش از پیش آشکار کرده است؛ نسلی که از آن ها به عنوان سربازان سازمانی یاد می شود. این کارکنان بی تردید، وجه ممیز سازمان هاي اثربخش از غیراثربخش هستند.هدف این پژوهش بررسی رابطه و رتبه بندی مولفه های ساختار سازمانی(پیچیدگی،رسمیت و تمرکز) براساس رفتار شهروندی سازمانی در بیمه نوین و آسیا در شهر شیراز می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، پژوهشي - كاربردي و از نظر روش جمع آوري داده ها، پيمايشي است. براي جمع آوري داده هاي پژوهش از ابزار پرسشنامه و براي بررسي پايايي متغییرها از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شده است. براي تجزيه و تحليل داده ها و آزمون فرضيه ي پژوهش از نرم افزار SPSS و آزمون رتبه ای فریدمن استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که ازبین مولفه های ساختار سازمانی؛ پیچیدگی بالاترین رتبه و تمرکز کم ترین رتبه را در ساختار سازمانی براساس رفتار شهروندی سازمانی دارند.

کلید واژگان :

ساختار سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، رتبه بندیارزش ریالی : 300000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک