چکیده :

وجود زیرساخت های اساسی مانند ایستگاه های انتقال و فوق توزیع در محدوده ی جغرافیایی وسیع و احداث اینگونه تاسیسات الکتریکی در دشتها و جنگلها و مناطق کوهستانی و در مناطق با اقلیم های مختلف موجب شده است که گونه های جانوری مختلف نیز از عوارض آن متاثر گردند. لذا بهره برداران شبکه های الکتریکی بایستی با استفاده از تکنیکها و ترفندهای مختلف سعی نمایند تا از ورود جانوران و موجودات زنده به حوضه ی مذکور تا حد امکان ممانعت بعمل آورند. این موضوع موجب میگردد تا هم به گونه های جانوری ساکن و بومی آن مناطق و همچنین به تجهیزات الکتریکی موجود در آن ساختگاه و ایستگاه منصوبه، آسیب جانی و ضرر مالی نرسد. ر این تحقیق سعی شده است تا روش های بازدارنده و جلوگیری کننده و اقدامات پیشگیرانه به اطلاع و سمع و نظر علاقمندان برسد. این تحقیق بر اساس اطلاعات جمع آوری شده در سال 1388 بوده و در سال 1389 در ماهنامه ی علمی- تخصصی صنعت برق به شماره ی 162 جهت استفاده ی بهره برداران از شبکه های الکتریکی چاپ و نشر گردید.

کلید واژگان :

حوادث شبکه/اتصالی/خروج از مدار خودکار/ورود حیوانات/حوضه ی الکتریکی/بازدارنده ها/ترساننده ها/ایزولاتورها/امواج اولتراسونیک/خار ضد پرنده/فنس/توری/بانک خازنی/حادثه/انالیز خطر/انفجار/آمار خرابی/ارزش ریالی : 120000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک