چکیده :

یکی از موضوعات اساسی که در سالهاي اخیر روانشناسان توجه بیشتري به آن معطوف داشتهاند، مقولهي سلامت روان است. هدف اصلی این پژوهش تطبیق و ارزیابی دیدگاه دین اسلام و نظریههاي روان شناسان در زمینهي سلامت روان است. براي انجام پژوهش حاضر که به شیوهي تحلیلی- توصیفی انجام گرفته است، پیش فرضهاي لازم از احادیث، روایات و آیات قرآنی گرفته شده و براساس آنها، سعی شده است تا پلی میان دین اسلام و روان شناسی نوین در زمینه سلامت روان ایجاد شده و به بررسی تاثیرات متقابل آنها بر یکدیگر پرداخته شود. بر اساس نتایج و یافتههاي حاصل در بعد روان شناسی، در یافتن معنا و فلسفه وجود، نیرویی وجود دارد که نوعی قدرت معنوي به انسان بخشیده، در تحمل سختیهاي زندگی روزمره او را کمك کرده و از نگرانی و اضطرابی که بسیاري از مردم در معرض ابتلا به آن هستند، دور میسازد. از نقطه نظر دین اسلام نیز ارتباط با خدا در سختیها، مشکلات و بحرانهاي زندگی به انسان آرامش میدهد و توکل و توسل به او باعث کنترل استرسها و تنشهاي فرد میشود. در نهایت با تطبیق دیدگاههاي روانشناسی و دین اسلام، انسان عصر حاضر میتواند با افزایش ظرفیتهاي دینی و شناختی خود، توانایی مواجهه و مقابله با استرسهاي زندگی را پیدا کند تا در دنیاي پر استرس امروز، کمتر دچار مشکلات روحی و روانی گردد

کلید واژگان :

سلامت روان، دین اسلام، روان شناسیارزش ریالی : 120000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک