چکیده :

زمينه و هدف: ليشمانيوزيس از جمله بيماري هاي عفوني مهم و موثر بر سلامت عمومي در مناطق مختلف است. ترکيبات شيميايي مختلفي عليه ليشمانيوز موثر مي باشند، اما بطور کلي درمان ليشمانيوز احشايي اغلب دشوار است. بنابراين شناسايي عوامل شيميايي جديد براي درمان و کنترل بيماري مهم است. از آنجايي که مسيرهاي سنتز ارگوسترول يکي از اهداف درماني انگل هاي ليشمانيا مي باشند، هدف از مطالعه حاضر بررسي اثرات مجزا و همزمان دو داروي آميودارن و کتوکونازول بر روي انگل ليشمانيا اينفانتوم بوده است.روش کار: براي به دست آوردن فاز لگاريتمي، انگل در محيط BHI حاوي 10% سرم جنين گوساله، آنتي بيوتيک پني سيلين و استرپتومايسين کشت داده و در دماي 24 درجه سانتيگراد انکوبه شد. فرم هاي مشابه اماستيگوت ها در محيط BHI با 20% سرم جنين گوساله و pH=5.5 کشت و در دماي 37 درجه سانتيگراد انکوبه گرديدند. حساسيت ليشمانيا اينفانتوم به آميودارون و کتوکونازول با بررسي تکثير انگل در حضور يا عدم حضور داروها با روش MTT ارزيابي شد. براي ارزيابي اثرات سينرژيس تي دو دارو بر ضد پروماستيگوت ها و اماستيگوت هاي اکسنيک، FIC محاسبه شد و منحني ايزوبولوگرام آن رسم گرديد.يافته ها: آميودارون باعث کاهش زنده ماني پروماستيگوت ها و اماستيگوت هاي اکسنيک ليشمانيا گرديد. از طرف ديگر کتوکونازول نيز اثر وابسته به دوز داشته و بر روي پروماستيگوت ها و اماستيگوت هاي اکسنيک موثر بود. در استفاده همزمان دو دارو با بررسي مقدار FIC و منحني مقعر ايزوبولوگرام مشخص گرديد که دو دارو داراي اثرات سينرژيستي بوده و اثر يکديگر را کاملا تقويت مي کنند.نتيجه گيري: مطالعه حاضر نشان داد که دو داروي آميودارون و کتوکونازول به تنهايي و به صورت ترکيبي در شرايط برون تني بر انگل ليشمانا اينفانتوم موثر مي باشند و ممکن است ترکيب دو داروي آميودارون و کتوکونا ز ول بتواند در درمان ليشمانيو ز احشايي موثر باشد. از طرف ديگر با ترکيب اين دو دارو نه تنها از دوز دارو کاسته خواهد شد بلکه از اثرات جانبي داروي آميودارون مانند اختلالات قلبي، اختلالات تيروئيد و فيبروز ريوي کاسته خواهد شد.

کلید واژگان :

آميودارون(Q2)کتوکونازول(Q3)ليشمانيا اينفانتوم(Q2)شرايط برون تني(Q1)ارزش ریالی : 120000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک