چکیده :

از جمله موضوعات جدید و مهمی که امروزه در ایران و در جهان قابل مشاهده است و دارای آثار اساسی حقوقی و کیفری هست، مسئله تغییر جنسیت می باشد. در مورد مشروعیت و عدم مشروعیت تغییر جنسیت، چهار نظریه مطرح شده است؛ گروهی مشروعیت مطلق و بدون قید و شرط آن را پذیرفته اند و در مقابل، برخی عدم مشروعیت مطلق آن را پذیرفته اند و بعضی قائل به توقف در مسئله شده اند و گروهی دیگر هم، مشروعیت مشروط تغییر جنسیت را پذیرفته اند. ازای نرو، این پرسش اساسی مطرح است که آیا مقوله تغییر جنسیت در زمره و مصداق حرمت تشبه به جنس مخالف است؟ در نوشتار حاضر، ضمن بررسی ماهیت و دیدگا ه های تغ ییر جنسیت از منظر فقه، سوال مطرح شده پاسخ یافته و دستاورد پژوهش آنست که مشروعیت تغییر جنسیت به صورت مشروط، مانعی برای حرمت تشبه به جنس مخالف نیست و مضافا تغ ییرجنسیت با تشبه تفاوت دارد.

کلید واژگان :

تغییر جنسیت ، مشروعیت مشروط ، تشبه به جنس مخالفارزش ریالی : 120000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک