چکیده :

تحولات علم و فناوری در عرصۀ جهانی، نگرش به توسعه و پیشرفت را در سطح جوامع دستخوش تغییر و تحول کرده است. امروزه برای رسیدن به توسعۀ همه‌جانبه، سازماندهی ساختارهای علمی- پژوهشی الزام است؛ به‌گونه‌ای که تمام نیروهای این ساختار پیش‌بینی شود. این مقالۀ با هدف بررسی نقش علم و فناوری در حکمرانی خوب انجام شده است. ارائۀ مداوم و مؤثر خدمات به مردم، نیازمند توسعۀ روش‌ها و سیاست‌های جدید برای منطقی کردن حکمرانی خوب است. حکمرانی خوب با گذشت زمان تغییر کرده است، تحت تأثیر نوع ساختارحاکمیت است و به‌طور قابل ملاحظه‌ای بر رشد جمعیت اثر می‌گذارد. نوآوری‌های مختلف در ارائۀ خدمات مؤثر، پیشرفت فناوری و پیشرفت‌های تحقیقاتی، نقش مهمی در حوزه‌های علمی ایفا می‌کنند و در حکمرانی خوب ضروری هستند. در این مقاله، مفاهیم حکمرانی و اصول حکمرانی خوب، عوامل مؤثر بر حکمرانی خوب و چگونگی اثرگذاری نوآوری‌های جدید، پیشرفت‌های فناورانه و تحقیقات علمی در حوزۀ حکمرانی خوب بررسی شده است.

کلید واژگان :

حکمرانی خوب، توسعۀ فناوری، تحقیقات علمیارزش ریالی : 120000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک