چکیده :

ترانزیت کالای خارجی یک رویه چند بخشی می باشد که عوامل و نهادهای متفاوتی همچون بندر، گمرک و عوامل پسکرانه ای بر آن تأثیرگذار می باشند. عملکرد هر یک از بخش های حمل و نقل در صنعت ترانزیت در صورت برنامه ریزی مناسب ، می تواند درآمدهای ارزی قابل توجهی برای کشور به ارمغان آورد. در این میان با شناسایی موانع و عوامل موثر در جذب کالاهای ترانزیتی می توان کریدورهای بین المللی را افزایش داد. هدف از انجام این پژوهش شناسایی و انتخاب شاخص هایی است که بیشترین تأثیر را بر صنعت ترانزیت در سواحل مکران دارند. در این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای ، مصاحبه حضوری ، تکنیک دلفی شناسایی، سپس بر اساس نوع کارگزار ، نوع شاخص کمی و کیفی بودن شاخص ، طبقه بندی شدند. در این پژوهش پرسشنامه استاندارد بین 16 نفر از مدیران و کارشناسان منتخب بخش ترانزیت توزیع گردید. در این پرسشنامه از طیف لیکرت استفاده شده است و تجزیه و تحلیل آن توسط نرم افزار SPSS انجام پذیرفته است. در این راستا در جهت جذب کالای ترانزیتی به سواحل مکران از عوامل تأثیر گذار بر جذب کالای ترانزیتی برخی از شاخص های شناسایی شده از قبیل شاخص های زمانی، هزینه و تجهیزات در سواحل نیز بررسی و محاسبه شدند.

کلید واژگان :

کریدور ، ترانزیت، بین المللی ، حمل و نقل ، کالا ، سواحل مکرانارزش ریالی : 100000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک