چکیده :

با کاهش منابع فسیلی، افزایش قیمت و آثار منفی این منابع بر محیط زیست، سوق یافتن به سمت منابع تجدیدپذیر به منظور دست یابی به سوخت و مواد شیمیایی یک ضرورت محسوب می شود. گلیسرول به عنوان محصول جانبی در تولید زیست دیزل، به وسیله واکنش تبادل استری روغن های گیاهی یا چربی های حیوانی به دست می آید. این ترکیب را به لحاظ ماهیت ساختاری می توان تحت واکنش های متفاوتی از جمله اکسایش، کاهش، آب زدایی، اتری و استری شدن قرار داد و به محصولات ارزشمندی تبدیل کرد. در این مقاله، ابتدا سوخت های زیستی (به ویژه زیست دیزل)، منابع اولیه و پیشرفت های انجام گرفته در سنتز آن مرور شده و در ادامه روش های متنوع شیمیایی به کاررفته در تهیه مواد شیمیایی از گلیسرول ارائه می شود.

کلید واژگان :

واکنش های گلیسرول - منابع تجدیدپذیر - زیست دیزل - زیست سوخت - زیست تودهارزش ریالی : 200000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک