چکیده :

هدف پژوهش حاضر، تحلیل تأثیر مدیریت کیفیت جامع و گرایش به کارآفرینی بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را 460شرکت کوچک و متوسط شهرک صنعتی جی اصفهان تشکیل میدادند. حجم نمونه براساس جدول کرجسی و مورگان و بهروش تصادفی ساده، 210شرکت تعیین گردید. برای جمعآوری دادهها از پرسشنامههای مدیریت کیفیت جامع جایارام ( ،)2010گرایش به کارآفرینی هیوگز و مورگان ( )2007و عملکرد شرکت ساهو و یاداو ( )2017استفاده شد. روایی پرسشنامهها با بهرهگیری از روایی محتوایی و روایی سازه تأیید شد و پایایی آنها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 0/822 ،0/819و 0/886بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها، از مدلیابی معادلات ساختاری به کمک نرمافزار پیشرفته MPLUSاستفادهشد. یافتههای پژوهش نشانداد که مدیریت کیفیت جامع و گرایش به کارآفرینی تأثیر مستقیم و معناداری بر عملکرد شرکتها دارند. با توجه به نتایج بهدستآمده، مدیریت کیفیت جامع و گرایش به کارآفرینی میتوانند در جهت بهبود عملکرد در شرکتهای کوچک و متوسط موثر واقع شوند.

کلید واژگان :

مدیریت کیفیت جامع، گرایش به کارآفرینی، عملکرد شرکت، شرکتهای کوچک و متوسط.ارزش ریالی : 80000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک