چکیده :

برای بررسی اثر هیدروپرایمینگ بر روی ویژگی های جوانه زنی بذور همیشه بهار، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد. تيمار های مورد بررسی شامل دو سطح پرایمینگ (شاهد و هیدرو پرایمینگ) و چهار سطح شوری (صفر ، 5/2 ، 5 و 5/7 دسی زیمنس بر متر) بود. در این آزمایش صفات درصد جوانه زنی و ویگور اولیه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که با افزایش میزان شوری، درصد جوانه زنی و ویگور اولیه کاهش یافت، ولی با اعمال پرایمینگ در شرایط بدون شوری و حتی در شرایط شوری بالا هر دو صفت نسبت به شاهد افزایش نشان دادند. در شوری 5/7 دسی زیمنس بر متر، درصد جوانه زنی و ویگور اولیه به ترتیب 50% و 160% در بذور پرایم شده نسبت به شاهد افزایش یافتند.

کلید واژگان :

پرایمینگ، جوانه زنی، تنش شوری، همیشه بهارارزش ریالی : 100000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک