چکیده :

مقدمه: هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر طرح ملی دوومیدانی بر فشار روانی دانش آموزان پسر ششم ابتدایی شهرستان پیرانشهر بوده است. منظور از فشارهاي روانی مجموعه واکنش هاي غیراختصاصی ارگانیسم در مقابله و مواجه با هر عاملی که می باید با آن رودرو شود می باشد، در کنترل فشار روانی عوامل متعددي از جمله مشارکت ورزشی مؤثر است. روش: این تحقیق با شیوه نیمه تجربی و پرسشنامه با استفاده از طرح پیش آزمون – پس آزمون با دو گروه کنترل و آزمایش انجام گردید. براي انجام تحقیق آزمودنی هاي گروه کنترل و آزمایش هر کدام 64 نفر بودند، که گروه کنترل ، از بین دانش آموزان پسرششم ابتدایی که طرح ملی دوومیدانی را برگزار نکرده بودند و گروه آزمایش از بین دانش آموزان پسر ششم ابتدایی که از طرح ملی دوومیدانی بهره مند بودند، به روش تصادفی ساده انتخاب گردید، سپس میزان فشار روانی آزمودنیها از طریق پرسشنامه سلامت روان و عصبی که شامل یعنی 2 جلسه در هفته و هرجلسه ،» شش هفته تمرین « 28 سوال می باشد، مورد آزمون قرار گرفت، بعد در مرحله آزمایش متغیر مستقل بررسی گردد. در مرحله تجزیه و تحلیل داده ها و یافته هاي » فشار روانی « به مدت 20 تا 30 دقیقه اجرا گردید تا تأثیر آن بر متغیر وابسته استیودنت استفاده شد. t حاصل از آزمون .) p≤0/ یافته ها: نتایج نشان داد که تمرینات دوومیدانی بر استرس دانش آموزان تأثیر مثبتی داشت ) 05 بحث و نتیجه گیری: طبق نتایج بدست آمده یکی از راه هاي کاهش استرس دانش آموزان، انجام فعالیت هاي ورزشی می باشد. و چون طناب زنی یک فعالیت بدنی کامل و مفرح است که بصورت انفرادي، دونفره و گروهی انجام می گیرد پس پیشنهاد می شود جهت کاهش استرس دانش آموزان می توان از طرح ملی دوومیدانی استفاده کرد.

کلید واژگان :

طرح ملی دوو میدانی، استرس، ششم ابتدایی، آموزش و پرورش،ارزش ریالی : 100000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک