چکیده :

هدف اساسي پژوهش حاضر بررسی رابطه ی هوش اجتماعی و کیفیت جو یادگیری با تسهیم دانش در مدیران و کارکنان دو بخش ستادی و شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری پردیس است. جامعة آماری اين پژوهش را کلية مدیران وكاركنان دو بخش ستادی و شرکت های پارک علم و فناوری پردیس تشكيل مي دهد. با روش نمونه گيری تصادفی تعداد 150 نفر از مدیران وكارمندان دو بخش ستادی و شرکت ها بر اساس جدول حجم نمونه مورگان انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از پرسشنامه هاي استاندارد هوش اجتماعی، کیفیت جو یادگیری و تسهیم دانش. روایی پرسشنامه هاي فوق ازطریق بررسی دیدگاه هاي خبرگان این حوزه مورد سنجش قرار گرفته وضرایب پایایی بدست آمده به ترتیب 94/0، 93/0 و 74/0 است. یافته هاي این پژوهش نشان داد که مدیران و کارکنان بخش ستادی و شرکت های مستقر در این مرکز از هوش اجتماعی بالایی برخوردار هستند، همچنین کیفیت جو یادگیری و تسهیم دانش در این مرکز بالاتر از حد متوسط است. ولی رابطه ی بین هوش اجتماعی و تسهیم دانش، همچنین رابطه ی بین کیفیت جو یادگیری و تسهیم دانش ضعیف می باشد.

کلید واژگان :

هوش اجتماعی، کیفیت جو یادگیری، تسهیم دانشارزش ریالی : 300000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک