چکیده :

هر جامعه برای شكل گیری و رشد اجتماعی، نیازمند بهره مندی از الگوهای متعدد رفتاری و كنشی در سطوح گوناگون است. مدتی است كه در جامعه ما نیز به این موضوع توجه می‌شود، طبیعی است به اقتضای اسلامی بودن جامعه ایرانی، بر سبك زندگی اسلامی ـ ایرانی تأكید ویژه ای شود. بر این اساس، برای نهادهای اثرگذار فرهنگی، همچون خانواده، آموزش و رسانه، توجه به آموزه‌های اسلامی و الهام گرفتن از الگوهای معرفی شده در این آموزه ها، برای شكل دادن به نوعی از سبك زندگی متناسب با شاخص های فرهنگی خاص جامعه ایران اسلامی، مهم خواهد بود. هر مجموعه منسجمی از الگوهای رفتاری برآمده از آموزه های دینی را که در چارچوب معین شده از طرف دین قرار داشته باشد، یک سبک زندگی دینی به شمار می آورند. برای تعریف، ترسیم و ترویج سبک زندگی دینی لازم است که با تکیه بر منابع اسلامی به بازخوانی فرهنگ خود پرداخته شود. جامع‌ بودن آموزه های اسلامی، همه جنبه‌ها و زوایای زندگی انسان را در بر می‌گیرد. این نوشتار می كوشد برخی از شاخص های سبك زندگی اسلامی را در سطح فردی و اجتماعی استخراج و معرفی كند و در نهایت مدلی برگرفته از فرهنگ اسلامی جهت دستیابی به سبک زندگی اسلامی ارائه نماید.

کلید واژگان :

فرهنگ اسلامی، سبک زندگی اسلامی، ارزش های دینی، شاخص های فرهنگ اسلامیارزش ریالی : 200000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک