چکیده :

به منظور بررسی اثر میزان بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و صفات مرفولوژیک دو رقم کلزا آزمایشی در سال زراعی 1392 در شهرستان چالوس اجرا گردید. آزمایش به صورت اسپلیت پلات و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی (RCBD) با 3 تکرار و در کرت های به ابعاد 3×3 متر اجرا گردید. فاکتور رقم در دو سطح (Hayola 401 و Hayola 308) به عنوان عامل اصلی و فاکتور میزان بذر در سه سطح (6 ، 8 و 10 کیلوگرم در هکتار) به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. نتایج داده های حاصل از جدول تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل رقم و میزان بذر بر صفات ارتفاع اولین شاخه از زمین و همچنین تعداد غلاف در ساقه فرعی در سطح احتمال 1 درصد معنی دار بوده است. بیشترین ارتفاع شاخه از زمین برای رقم هایولا 401 و میزان 10 کیلوگرم بذر در هکتار و همچنین بیشترین تعداد غلاف در ساقه فرعی برای رقم هایولا 308 و مصرف 10 کیلوگرم بذر در هکتار حاصل شد. بیشترین قطر ساقه ، طول غلاف ، وزن هزار دانه ، تعداد دانه در غلاف ، شاخص برداشت و عملکرد دانه نیز برای رقم هایولا 401 و مصرف 8 کیلوگرم بذر در هکتار به دست آمد. با توجه به نتایج این تحقیق ، استفاده از رقم هایولا 401 و مصرف 8 کیلوگرم بذر در هکتار جهت حصول حداکثر عملکرد دانه کلزا مناسب می باشد.

کلید واژگان :

میزان بذر ، رقم ، عملکرد دانه ، کلزاارزش ریالی : 300000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک