چکیده :

به منظور بررسی اثرات متقابل مدیریت علف های هرز و کود اولیه بر وزن خشک علف هرز و صفات زراعی پنبه، تحقیقی در سال 1387 در گرگان انجام پذیرفت. این مطالعه در قالب آزمايش اسپليت پلات با طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي در 4 تکرار و دو فاکتور اجرا شد. فاکتور اصلي مديريت علف هاي هرز بود که شامل چهار سطح استفاده زود هنگام از مخلوط علف کش پس رویشی Methazole + Envoc در مرحله اوليه رشد گياهچه پنبه (10-9سانتيمتر ارتفاع) و استفاده ديرهنگام از آن(20-15 سانتيمتر ارتفاع) و تيمار وجين دستی زود هنگام و ديرهنگام در فصل رشد و فاکتور فرعي شامل چهار سطح کود اولیه اوره در مقادیر صفر، 50، 100 و 150 درصد مقدار توصيه شده بود. سایکرا که یک رقم تجاری پنبه معرفی شده برای منطقه گرگان است مورد استفاده قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که همه صفات بغیر از تعداد شاخه زایشی تحت تاثیر اثر متقابل مدیریت علف هرز کود اولیه در سطح احتمال یک درصد قرار گرفت، به طوری که كنترل زود هنگام علفهاي هرز توام با مصرف50 درصد كود اولیه در اول فصل زراعي بيشترين عملکرد کل وش را در مجموع دو چين(5364كيلوگرم در هكتار)توليد نمود. همچنین توصیه کودی 50 درصد به بالا بر ارتفاع پنبه افزود و کنترل زودهنگام تاثیر بهتری نسبت به کنترل دیرهنگام علف هرز دارد. بالاترین میزان وزن خشک علف هرز یک روز قبل از اعمال تیمار مدیریت علف هرز(1W) تحت تیمار وجین دیرهنگام همراه با مصرف 150 درصد توصیه کود اولیه اوره حاصل گردید.

کلید واژگان :

کود اولیه اوره، مدیریت علف های هرز، اثر متقابل و پنبه.ارزش ریالی : 100000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک