چکیده :

مقدمه: پژوهش حاضر، با هدف بررسی و مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و افسردگی بیماران دیابتی و بیماران کلیوی شهرستان شادگان می‌باشد. روش: ابزار به کار رفته در این پژوهش، پرسشنامه افسردگی بک و پرسشنامه سنخ نمای مایرز – بریگز MBTI است. روش نمونه‌گیری به صورت تصادفی ساده که از جامعه در دسترس بوده‌اند، 50 نفر بیماران دیابتی و 50 نفر بیماران کلیوی شهرستان شادگان انتخاب شده‌اند که به دو پرسشنامه ذکرشده پاسخ داده‌اند و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آزمون T برای گروه مستقل استفاده شده است. یافته‌ها: بر اساس نتایج پژوهش مشاهده شد که بین ویژگی‌های شخصیتی و افسردگی بیماران دیابت و کلیوی تفاوت معنی‌داری وجود دارد. نتیجه‌گیری: میزان ویژگی‌های شخصیتی و افسردگی بیماران دیابتی کمتر از بیماران کلیوی است.

کلید واژگان :

ویژگی‌های شخصیت، افسردگی، بیماران دیابت، بیماران کلیویارزش ریالی : 300000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک