چکیده :

سپاس و ستايش خداوندي را که پروردگار جهانيان، آفريدگار زمين، آسمان و پديد آور نور و ظلمت است و درود بي پايان بر فخر عالم حضرت محمد (ص) خاتم پيامبران و رسولان باد. عزيزي که بشارت آورد و بيم داد و پروردگار، بشر را با او از گمراهي رهايي بخشيد و مردمان را همگي به راه راست رهبري فرمود، راه خداوندي که آنچه در آسمان ها و زمين است، از آن او و باز گشت همه چيز به سوي اوست. هدف اين پژوهش بررسي سيره پيامبر اعظم (ص) در تحليل محتواي كتاب هاي هديه هاي آسمان مقاطع ابتدايي است.جامعه مورد بررسي در اين پژوهش، شامل كتاب هاي هديه هاي آسمان تمام مقاطع ابتدايي شهرستان اروميه است . كه سه مؤلفه سيره پيامبر(ص) كه شامل: سبك زندگي، رفتار وكردارآن بزرگوار مي باشد را دركل كتاب هاي هديه هاي آسمان در تمامي دوره ابتدايي مورد مطالعه وبررسي قرار داده ايم. روش نمونه گیری به صورت سر شماری تمام جامعه به عنوان نمونه مورد استفاده قرار گرفته است.

کلید واژگان :

سیره نبوی ، تحلیل محتوا ، مقاطع ابتدایی ، هدیه های آسمان.ارزش ریالی : 80000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک