چکیده :

طراحی یک قاعده سیاست پولی بهینه برای دستیابی به اهداف بانک مرکزی بسیار مفید به نظر می¬رسد. در این رابطه می¬توان از یک تابع زیان شامل تورم، شکاف تولید و رشد حجم پول استفاده کرد. قاعده تيلور یک قاعده شناخته شده برای این منظور است، با توجه به سیستم بانکداری بدون ربا در ایران می¬توان آن را اصلاح و با استفاده از هموارسازی نرخ رشد حجم پول می¬توان آن را به صورت تعمیم یافته بررسی کرد. در اين مطالعه قاعده تیلور و قاعده تیلور تعمیم یافته برای بانک مرکزی ایران بررسی شده است، و مدل¬ها با بهره¬گیری از داده¬های دوره زماني 1353-1389 براساس روش حداقل مربعات معمولی برآورد شده¬اند. نتايج بدست آمده نشان مي¬دهد که در بررسی قاعده تیلور، متغیرهای انحراف از تورم و شکاف تولید معنادار نیستند.بررسی قاعده تیلور تعمیم یافته برای مدل با هموارسازی رشد پایه پولی نشان می¬هد واكنش متغير سياستي نرخ رشد پايه پولي، در پاسخ به انحراف تورم معنی¬دار است.

کلید واژگان :

تابع واکنش، سیاست پولی، قاعده تیلور، قاعده تیلور تعمیم یافتهارزش ریالی : 300000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک