چکیده :

هدف: هدف کلی این پژوهش بررسی سلامت روان انسان و ارتباط آن با قرآن بود. روش تحقیق: روش تحقیق اعمال شده دراین پژوهش توصیفی – مروری(کتابخانه‌ای)بود و در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل کیفی به بررسی اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها بر اساس منطق و استدلال پرداخته شده است. یافته‌ها و نتایج: قرآن و مکتب اسلام با برنامه ی روشنی بخش و منوّر خود در آیات متعددی به سلامت روح و روان انسان و تأثیر آن بر فرد و جامعه اشاره کرده است که توجه و تمسّک به آن ها می تواند بهترین راه رسیدن به تعادل و آرامش روحی و روانی باشد و درمقابل می‌تواند بهترین نسخه ی شفابخش و مناسبترین راهکارمقابله با آسیب های روانی باشد.

کلید واژگان :

سلامت، روان، انسان، قرآنارزش ریالی : 200000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک