چکیده :

از جمله مشکلاتی که امروزه صنایع نفت با آن مواجه هستند آلودگی های ناشی از پسماند های حفاری چاه های نفت و گاز می باشد.قوانین زیست محیطی موجود شرکت ها و کارخانجات را ملزم به کاهش اثرات منفی زیست محیطی این پسماند ها کرده است. یکی از مهمترین عوامل در کاهش اثرات منفی زیست محیطی پسماند ها مدیریت صحیح آنها می باشد به گونه ای که برخی مواقع هزینه های مورد نیاز در حذف آلودگی های یک مجموعه پسماند و یا کنترل انتشار آلودگی آن با اعمال مدیریت صحیح و ابتکاری به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می کند. در این تحقیق سعی شده است نتایج عددی استفاده از سیستم تثبیت کنده های حفاری که یکی از مهم ترین روش کنترل پسماند حفاری است در یک نمونه چاه در میدان اهواز بررسی شود.

کلید واژگان :

مدیریت پسماند حفاری، تثبیت کنده های حفاری، محیط زیستارزش ریالی : 300000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک