چکیده :

یکی از عناصر مهم و تعیین کننده در داستان نویسی پرداختن به شخصیت و شخصیت پردازی در داستان است. اشخاصِ ساخته شده ای راکه در داستان و نمایشنامه ظاهر می شوند،شخصیت می نامند.شخصیت، در اثرروایتی یا نمایشی ،فردی است که کیفیت روانی واخلاقی او،در عمل وی ودرآنچه می گویدو می کند، وجود داشته باشد.خلق چنین شخصیت هایی را که برای خواننده در حوزۀ داستان ورمان مثل افراد واقعی جلوه می کنند شخصیت پردازی می گویند.مقاله پیش رو به بررسی شخصیت و شخصیت پردازی در یکی از داستان های کوتاه غزاله علیزاده پرداخته است ؛داستان گردوشکنان، داستانی با شخصیت های متنوع می باشد. در این داستان کوتاه شخصیت های نسبتاً زیادی به چشم می خورد که بصورت مستقیم وغیرمستقیم در داستان به ایفای نقش پرداخته اند.این شخصیت ها در کنار هم داستان منسجمی را بوجود آورده اند.

کلید واژگان :

شخصیت ، شخصیت پردازی ، غزاله علیزاده ،گردوشکنانارزش ریالی : 300000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک