چکیده :

در این مقاله جریان الکتریکی به صورت هادی و تابنده، در حالی ارائه می شود که در حال عبور از صفه ای متخلخل گرم و در حضور یک میدان مغناطیسی القائی است. با در نظر گرفتن شار گرمایی تابنده تا ضخامت اپتیکی متفاوت ، به همراه انحراف سینوسی وابسته به زمان، معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی غیر خطی در رابطه با دما ، سرعت و میدان مغناطیسی، حل می شود. اثرات پارامتر های تابش (R)، سرعت صفه ای (u_p)، پارامتر مکش(A)، عدد گراشف (UR) و پارامتر مغناطیس (M) مربوط به جریان، در مقاله ای که در پیش رو دارید، ارائه شده و مورد بحث و برسی قرار خواهد گرفت

کلید واژگان :

جریان ناپایدارMHD ؛ سیال تابنده، مکش وابسته به زمان ، صفه متخلخل گرم ،صفه های اپتیکیارزش ریالی : 100000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک