چکیده :

در سال هاي اخیر، بازاریابان در صنایع مختلف شروع به بکارگیري از حواس پنج گانه انسان در طراحی تبلیغات و کالاها نموده اند. بازاریابی حسی، نوعی بازاریابی است که حواس مشتریان (چشایی، لامسه، بینایی، شنوایی، بویایی) را درگیر کرده و بر ادراك، قضاوت و رفتار آنان تأثیر می گذارد؛ در و اقع این نوع بازاریابی، براي مشتري خاطره اي به یاد ماندنی و جذاب ایجاد بررسی تأثیر بازاریابی حسی بر » ، کرده که طی آن مشتري با حواس خود، فرصت تجربه را کسب می کند. هدف پژوهش حاضر است. روش تحقیق این پژوهش؛ از نظر هدف، کاربردي بوده و برحسب روش ، تحقیق ی همبستگی است . « تصمیم مشتریان جامعه آماري این پژوهش، مشتریان کافی شاپ هاي کشورهاي هند، امارات متحده عربی و ایران که تعداد آن نامحدود بوده است که با بکارگیري ابزار پرسشنامه و روش پیمایشی، بصورت تصادفی پرسشنامه بین مشتریان هر سه کشور توزیع گردیده است که 179 نمونه قابل قبول جمع آوري شده است. با توجه به ماهیت داده ها، از روش هاي آماري ناپارامتریک جهت آزمون فرضیات استفاده شده، جهت بررسی تفاوت بین دو گروه آزمون ناپارامتري من ویتنی و جهت بررسی تفاوت بین سه گروه یا انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که نوع لیوان بر آشنایی SPSS بیشتر آزمون کروسکال والیس با کمک نرم افزار مصرف کننده با نوشیدنی تنها در رنگ هاي زیتونی و آلبالویی تیره تأثیر داشته و پاسخ دهنده ها بیشتر با رنگ زیتونی در لیوان گیلاس و با رنگ البالویی تیره در لیوان ساده آشنایی دارند؛ در بررسی تأثیر نوع لیوان بر سن مرجح مصرف نوش یدنی تفاوت تنها در مورد رنگ زرد نیونی مورد تایید قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیات مربوط به تاثیر فرهنگ بر آشنایی مصرف کننده در رنگ هاي مختلف نیز نشان داد پاسخ دهنده ها بیشتر با رنگ زرد نیونی در کشور هند آشنایی دارند و ب ین میزان آشنایی با نوشیدنی با سایر رنگ ها در کشور هاي هند و ایران و امارات تفاوت معنادار وجود ندارد. این تحقیق به بررسی تأثیر فرهنگ بر خوشایندي نوشیدنی نیز پرداخته و مشخص شده پاسخ دهنده ها بیشتر با رنگ هلویی در کشور هند آشنایی دارند.

کلید واژگان :

آشنایی با نوشیدنی، بازاریابی حسی، خوشایندي، نوع لیوان، فرهنگارزش ریالی : 300000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک