چکیده :

آنچه که امروزه در علوم زمین مطرح است توجه به جنبه کاربردی آن است. افزایش سریع جمعیت و محدودیت منابع غذایی و معدنی، چنان مشکلاتی را برای انسان به وجود آورده است که امر برنامه ریزی به عنوان یک ضرورت برای همه کشورها تلقی می شود. تخلیه روستاها، گسترش شهرها و گرایش به زندگی شهر نشینی با توجه به مسائل خاص خود به ویژه در کشورهای جهان سوم از چنان پیچیدگی هایی برخوردار است که بی توجهی به آن بر مشکلات اقتصادی، اجتماعی آنان خواهد افزود، از این جهت برای دستیابی به یک روند توسعه متعادل، مطالعات و پژوهش های جغرافیایی هم می تواند راهگشا باشد. در این مطالعات حتی الامکان باید از ابزار موجود و مطمئن بهره گرفت. نقشه ها و عکس های هوایی از جمله ابزار قدرتمندی هستند که جغرافیدانان و برنامه ریزان شهری را در انجام تحقیقاتشان یاری می دهند و کاربرد عکس های هوایی در شناسایی وضع موجود مناطق جغرافیایی و چشم اندازهای ساخته دست انسان و بهره گیری از امکانات لازم بر کسی پوشیده نیست. مهمترین مراکز تجمع انسانی شهرها هستند.

کلید واژگان :

علوم زمین، کشورهای جهان سوم، نقشه ها و عکس های هوایی، جغرافیدانان، برنامه ریزان شهریارزش ریالی : 100000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک