چکیده :

با توجه به میزان حساسیت آن در منطقه و همچنین با توجه به این موضوع که عمده آب شرب این منطقه از این رودخانه تأمین می شود بررسی میزان آلودگی و پاکیزگی آب یکی از مباحث مهم در این زمینه به حساب می آید. شبکه های عصبی مصنوعی به علت خصوصیات منحصر به فرد خود دارای قابلیت بالایی در شبیه سازی روابط غیرخطی و پیچیده می باشد. در این تحقیق سعی شده است با استفاده از شبکه های عصبی با در دست داشتن میزان جریان آب (دبی) رودخانه های ورودی به سد قشلاق (چهل گزی و خلیفه ترخان) میزان ذرات جامد معلق موجود در آب پیش بینی شود. تعداد نرون های لایه ورودی سه نرون می باشد ک متعاقب ان ها سه ورودی به شبکه القا خواهد شد و خروجی شامل یک نرون است که همان میزان TDS در ماه می باشد و لایه میانی نیز، هشت نرون وجود دارد نرون های لایه میانی از توابع تبدیل تانژانت سیگموئید و نرون های لایه خارجی از توابع تبدیل خطیب منظور تابع فعالیت استفاده می کند و متد آموزش شبکه پس انتشار خطا می باشد. ورودی های داده شده به شبکه دبی رودخانه و خروجی آن میزان TDS ( کل ذرات معلق جامد) می باشد که شبکه در پیش بینی موفق بوده و توانسته با یک مدل سازی میزان ذرات معلق را براساس دبی رودخانه پیش بینی کند.

کلید واژگان :

رودخانه،ذرات معلق جامد TDS، شبکه عصبی مصنوعی،مدل سازی،نورونارزش ریالی : 100000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک