چکیده :

سیستم مدیریتی HSE نظامی است هدفمند و سازماندهی شده با برنامهریزی خاص که با تهیه دستورالعملها، روشهای اجرایی و استانداردها و مقررات جاری استقرار یافته است و مورد بازنگری قرار میگیرد و در مقاطع زمانی مختلف اصلاح می گردد، ایجاد یک رویه یکسان برای انجام یک فعالیت خاص که در صورت اجرا توسط هر شخص یا سازمان خروجی و نتیجه یکسان داشته باشد که می تواند بر اساس دامنه، شرکتی، ملی، منطقه ای و یا جهانی باشد. سازمان باید برنامه هایی برای دستیابی به اهداف شامل موارد ذیل ایجاد و برقرار نگه دارد: تعیین مسئولیت ها و اختیارات در سطوح و بخش های مرتبط سازمان برای دستیابی به اهداف، نحوه و برنامه زمانبندی برای دستیابی به اهداف، برنامه های مدیریت HSE باید در فواصل زمانی برنامه ریزی شده مورد بازنگری قرارگیرد، برنامه های مدیریت HSE هرجا که لازم باشد باید اصلاح شوند تا هرگونه تغییر در فعالیتها و محصولات، خدمات و یا شرایط عملیاتی سازمان در آن لحاظ گردد.

کلید واژگان :

دستورالعمل، استاندارد، مقررات، استقرار.ارزش ریالی : 100000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک