چکیده :

یکی از مقتضیات لازم برای هر صنعت بزرگی ایجاد و احداث صنایع خرد و کوچک تکمیلی آن می باشد استان مازندران و خصوصا شهرستان بابل با توجه به انبوه فعالیتهای کشاورزی و داشتن زمین¬های وسیع در امر زراعت و باغداری نیاز مبرمی را نسبت به برخورداری ادوات کشاورزی می¬طلبد. براین اساس برآن شدیم تا نسبت به مکانیابی کارخانجات خرد و کوچک در امر قطعه سازی صنایع، ادوات کشاورزی اقدام نماییم. بدین ترتیب با استفاده از الگوریتم های تحلیل سلسله مراتبی یا (AHP) و عملگرهای منطق فازی در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) نسبت به مکانیابی صنایع قطعه سازی ادوات کشاورزی با توجه به هشت عامل اصلی (شیب، جهت شیب، کاربری اراضی، شبکه دسترسی، رودخانه‌ها، گسل‌ها، مراکز جمعیتی روستایی و نقاط زمین لغزشی) اقدام نماییم. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که عملگر گامای فازی بیشترین مطابقت مکانی را با محدوده شهرستان بابل داشته و حداقل پنج محدوده بالای ده هکتار را به عنوان مناطق بسیار مناسب در امر احداث کارخانه پیشنهاد می¬کند. از این پنج محـدوده انتخـابی با توجـه به شرایط توپوگرافی منطقه دو محـدوده شماره سه و چهـار به جهت دارابودن کمترین شیب و نزدیکی به محور اصلی بابل به آمل که میتواند همان ادامه راه تا تهران (پایتخت کشور) باشد بعنوان محدوده‌های فازی نهایی انتخاب گردید.

کلید واژگان :

مکان یابی، الگوریتم تحلیل سلسله مراتبی، منطق فازی، کارخانجات قطعه‌سازی، شهرستان بابلارزش ریالی : 300000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک